Acord Voluntaris

ACCEPTACIÓ ACORD DE VOLUNTARIAT

Que en el marc de la  Llei 10/2010, del 16 de desembre del voluntariat d’Andorra,  i en favor de l’entitat de voluntariat  sense afany de lucre,  la  FEDARACIÓ ANDORRANA DE MUNTANYISME, ofereixo  la meva activitat voluntària, lliure i altruista, sense cap mena de prestació econòmica, en benefici de la organització de la a la copa del món d’esquí de muntanya “ COMAPEDROSA ANDORRA WORLD CHAMPIONSHIP 2021”, sense que aquesta actuació pugui perjudicar les obligacions principals o privades de la meva persona. Que entenc i accepto el següent ACORD DE VOLUNTARIAT que es regirà amb els termes següents:

 

I-Drets i Deures de les persones voluntàries

 

Són drets de la persona voluntària: 

 1. Rebre per part de l’entitat de voluntariat la informació, la formació, el suport i els mitjans necessaris per al desenvolupament de l’activitat.
 2. Ser tractada sense cap tipus de discriminació i amb tot el respecte a la seva condició i a les seves creences.
 3. Disposar d’acreditació suficient com a persona voluntària davant de tercers i obtenir la certificació de la seva participació en programes de voluntariat.
 4. Col·laborar en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació dels programes i les activitats en què participi segons estableixi el reglament interior de l’entitat.
 5. Disposar, a càrrec de l’entitat, de la pòlissa d’assegurança i responsabilitat civil corresponent, pels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a persona voluntària i dels danys que per raó de la seva activitat de voluntariat pugui patir en la seva persona així com dels que, involuntàriament, pugui causar a tercers i als seus béns.
 6. Rescabalar-se, si ho sol·licita, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària, i rebre per part de l’entitat l’import corresponent a les predites despeses, sempre que l’entitat les hagi autoritzat o aprovat amb caràcter previ.
 7. Acordar lliurement les condicions de la seva actuació voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i l’horari que podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.
 8. Realitzar l’activitat en les correctes condicions de seguretat i higiene, en funció de la seva naturalesa i característiques.
 9. Renunciar lliurement, previ avís en un termini suficient, a la seva condició de persona voluntària.
 10. Garantir la preservació de la seva intimitat i del seu entorn privat, i la protecció de les seves dades personals.
 11. Els altres que es derivin de la normativa vigent del voluntariat  i de la resta de l’ordenament jurídic.

 

Són deures de la persona voluntària:

 1. Cooperar en la consecució dels objectius del programa en què participi per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat de voluntariat.
 2. Realitzar l’activitat per a la qual s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donar suport de manera activa a la seva entitat i respectar les normes internes de funcionament.
 3. Observar les mesures legals de seguretat i higiene i les que siguin adoptades per l’entitat.
 4. Rebutjar qualsevol prestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.
 5. Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant pel que fa als beneficiaris com a l’entitat.
 6. Notificar la renúncia a continuar prestant serveis com a persona voluntària amb antelació suficient, i continuar l’activitat fins que l’entitat adopti, en el termini més breu possible, les mesures necessàries per a la seva substitució a fi d’evitar perjudicis greus al servei de voluntariat en curs.
 7. Respectar els drets i les creences dels beneficiaris o destinataris de la seva acció voluntària, així com de la resta de persones voluntàries.
 8. Participar en les tasques formatives previstes per l’entitat, especialment les que siguin necessàries per a mantenir la qualitat dels serveis prestats.
 9. Utilitzar l’acreditació i la condició de voluntari només per als fins que van motivar la seva obtenció.
 10. Emprar adequadament els recursos i els mitjans materials posats a disposició de l’activitat voluntària, sense utilitzar-los en benefici particular o per a finalitats diferents de les encomanades.
 11. En general, portar a terme l’acció voluntària d’acord amb els principis recollits en la normativa vigent  i en altres normes que afectin el voluntariat.

 

II-Drets i Deures de l’entitat de voluntariat

 

Les entitats de voluntariat tenen dret a:

 1. a) Obtenir el respecte i el reconeixement social per la tasca que realitzen.
 2. b) Elaborar les seves pròpies normes de funcionament intern, que han d’ajustar-se al que estableix la normativa vigent del voluntariat.
 3. c) Seleccionar les persones voluntàries d’acord amb la naturalesa i les característiques de les activitats previstes.
 4. d) Sol·licitar a les administracions públiques informació i orientació relacionada amb la seva activitat de voluntariat.
 5. e) Participar en els procediments d’atorgament d’incentius i mesures de foment de l’activitat voluntària.
 6. f) Suspendre temporalment o rescindir definitivament la col·laboració voluntària de les persones que infringeixin el seu compromís de col·laboració.
 7. g) Proposar a les administracions públiques competents les iniciatives i les intervencions que estimin convenients.
 8. h) Gaudir dels altres drets que derivin de la present Llei i de la resta de l’ordenament jurídic.

 

Les entitats de voluntariat s’obliguen a:

 1. a) Establir un acord d’incorporació de la persona voluntària a l’entitat on hi consti, com a mínim, els drets i deures de les persones voluntàries i els de l’entitat respecte d’ells.
 2. b) Complir els compromisos adquirits amb les persones voluntàries en l’acord d’incorporació a l’entitat.
 3. c) Dotar a les persones voluntàries del suport i els mitjans necessaris per al compliment de les seves tasques.
 4. d) Proporcionar a les persones voluntàries la formació específica, i la informació i l’orientació necessàries per a l’exercici de les seves activitats.
 5. e) Cobrir les despeses ocasionades i prèviament pactades per l’activitat voluntària, d’acord amb les condicions previstes.
 6. f) Subscriure una pòlissa d’assegurança i responsabilitat civil que garanteixi a les persones voluntàries i a la mateixa entitat cobertura pels danys i perjudicis que les persones voluntàries per raó de la seva activitat de voluntariat puguin patir en les seves persones i també pels que, involuntàriament puguin causar a tercers i als seus béns.
 7. g) Garantir a les persones voluntàries la realització de les activitats en correctes condicions de seguretat i higiene.
 8. h) Facilitar la participació de les persones voluntàries en l’elaboració, el disseny, l’execució i l’avaluació dels programes i projectes als quals intervingui.
 9. i) Facilitar a la persona voluntària una acreditació que l’habiliti i l’identifiqui davant tercers per al desenvolupament de la seva activitat.
 10. j) Expedir a les persones voluntàries un certificat que acrediti els serveis prestats, en el qual constin la duració i la naturalesa de l’activitat desenvolupada.
 11. k) Portar un registre d’altes i baixes del personal voluntari.
 12. l) Complir les altres obligacions que es derivin de la normativa vigent del voluntariat  i les que resultin de la normativa aplicable.

 

III-Funcions, activitats i temps de dedicació

El compromís de participació voluntària amb la FEDERACIÓ ANDORRANA DE MUNTANYISME s’executarà en el període que comprèn del dissabte 18 de gener al diumenge 26 de gener del 2020, distribuïda en un màxim de  20 hores en aquest període. 

En cap cas, les tasques realitzades per les persones voluntàries substituiran els llocs de treball estables per a la prestació dels serveis.

 

La persona voluntària es dedicarà a una de les següents tasques d’acord amb la seva disponibilitat horària, competències, experiència personal i necessitats de l’organització:

 1. a) La Direcció d’una àrea o de punt de control;  exercint les funcions de planificació, coordinació de tasques dins el seu àmbit , així com la direcció , comunicació, seguretat  i acompanyament de l’equip. 
 2. b) Voluntari de punt de control, exercint les funcions de preparació , adequació i senyalització de recorreguts i de punt de control, vetllant pel compliment de la normativa de la ISMF (International Ski Mountaineering Federation), realitzar el control de passatge, informant al seu cap d’abandonaments, lesions, infraccions  i altres incidències que es puguin produir durant la cursa.  
 3. c) Voluntari de logística, exercint funcions de transport de material (d’organitzadors o corredors), de la preparació d’avituallaments, de la preparació de sortides o arribades i  de la senyalització de zones. 
 4. d) Voluntari de Comunicació i Protocol, exercint les funcions de relacions institucionals, comunicació, màrqueting, acollida i inscripcions de corredors o voluntaris,  entrega de premis, i altres funcions de naturalesa similar.
 5. e) Voluntari de sostenibilitat, exercint funcions de minimització d’impacte ambiental de la cursa, recollida de residus, reciclatge, comptatge d’emissions de CO2, preparació de vaixella sostenible i altres actuacions. 
 6. f) Voluntari antidoping, exercint funcions de control antidopatge dirigida per l’Agència Andorrana Antidopatge.  

 

VI-Formació requerida, procediment i calendari

Per l’exercici de la funció de voluntari de punt de control requerirà experiència prèvia en esquí de muntanya o raquetes, en zones no marcades;  i coneixement en matèria d’innivació, allaus i utilització del material de rescat (pala, ARVA i sonda) i primers auxilis. 

En aquest sentit l’organització oferirà a tot el voluntariat cursos gratuïts impartits pel Grup de Rescat de Muntanya (GRM) dels Bombers d’Andorra i per la Creu Roja Andorrana, durant les setmanes prèvies a la cursa.

Els voluntaris hauran de ser coneixedors del reglament de la ISMF, en aquest sentit l’Organització facilitarà el reglament i un resum executiu. 

Es realitzarà una reunió general de voluntaris d’obligada assistència, els dies anteriors a la cursa, on s’exposaran tots aquells aspectes rellevants i es resoldran  els dubtes que poguessin sorgir al personal voluntariat. En cas de no poder assistir a la reunió, serà responsabilitat de la persona voluntària d’informar-se a través dels canals de comunicació establerts amb el seu cap immediatament superior.  

 

V-Durada i forma de desvinculació

La durada del compromís serà des de l’acceptació de la persona voluntària i  fins el dia següent a la finalització de la cursa, és a dir el 27 de gener de 2020. 

L’entitat de voluntariat pot declinar l’acceptació de la persona voluntària sense tenir que motivar la justificació, si bé aquesta s’haurà de comunicar per escrit. 

La persona voluntària podrà declinar o desvincular-se del seu compromís de voluntariat sense tenir que motivar la justificació, si bé ho ha de fer amb l’antelació suficient per evitar perjudicis a l’esdeveniment i comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça voluntaris@fam.ad

La persona voluntària que declini la seva participació, en el cas que hagi rebut material o un obsequi, ho haurà de tornar en un termini màxim de 3 dies hàbils