Ecoresponsabilitat

Sense deixar emprenta

En essència, el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat en el desenvolupament d’activitats esportives a l’aire lliure es centra en la filosofia de ‘no deixar empremta’ (Leave no trace) que té per objectiu de minimitzar els possibles impactes negatius en la natura derivats d’aquestes pràctiques. Per això, és molt important tenir en compte aspectes bàsics com:

  1. Una bona planificació prèvia. La prevenció és clau tant en matèria de sostenibilitat com de seguretat.

  2. Respectar els espais naturals que puguin ser vulnerables i evitar sortir dels itineraris marcats. Respectar en tot moment la fauna i la flora silvestre i la qualitat ecològica de l’entorn.

  3. Apostar per un consum més responsable i evitar el malbaratament de recursos (especialment aliments) i material fungible (especialment el paper)

  4. Gestionar correctament els residus generats durant tot l’esdeveniment i evitar en tot moment que es dispersin incontroladament a l’entorn. Apostar per les estratègies de prevenció de residus (reducció i reutilització) per evitar al màxim la seva generació, així com assegurar la recollida selectiva i el posterior reciclatge d’aquells residus inevitables.

  5. Fer un ús responsable de l’energia.

  6. Apostar per una mobilitat més sostenible: optimitzar desplaçaments de persones i logística de materials i vetllar per l’ús de mitjans de transport nets.

  7. Educació i sensibilització ambiental. Fomentar l’esperit crític envers la conservació de la natura amb participants, espectadors i voluntaris i organitzadors.